Alo Silaj
+90 532 330 97 06 - +90 533 923 17 75


Konya Silaj ® Çerkezler Tarım kuruluşudur.
Silajda Dikkat Edilmesi Gerekenler

SİLAJLA BESLEMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Geviş getiren hayvanlarda kuru madde bazında silaj tüketimi aynı materyalin tazesine göre daha azdır. Çünkü silaj oluşumu aşamasında fermantasyon sonucu ortaya çıkan aminli maddeler ve uçucu yağ asitleri hayvanın yem tüketimini düşüren etmenlerdir. Taze olarak silolanan yemlerden elde edilen silajların tüketimi, soldurulduktan sonra silolanan yemlere göre daha yüksektir. Soldurma ilerledikçe kuru madde düzeyi yükseleceğinden hayvanın silaj tüketimi de düşmektedir. Hatta ileri düzeyde soldurma yapılırsa hayvanın silaj tüketimi kuru ot tüketimine benzer düzeylere kadar inmektedir.

Öte yandan, hayvanların rasyonlarına dahil edilen daha sulu yemler ve yoğun yemler silaj tüketimini arttırıcı etkiye sahiptir. Çiftlik hayvanlarına normal koşullarda verilmesi önerilen günlük silaj miktarları olarak Çizelge 4\'te sunulmuştur. Bu değerler, öneri olmakla birlikte  işletmenin silaj kapasitesine, kalitesine, hayvanların fizyolojik durumuna ve beslenme düzeyine göre değişebilir.

Silajla beslemede pratik olarak bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Hangi hayvan türü olursa olsun silajla yemlemeye geçiş mutlaka tedrici yapılmalıdır. Her türlü ani yem değişiminden sakınılmalıdır.

2. Silajı süt ineklerine daima sağımdan sonra yedirmek gerekir. Sağım öncesi yedirilen silajın kokusu süte geçer ve süt kalitesi olumsuz yönde etkilenir.

3. Ahır içinde silaj depolanmamalı ve havalandırma ile silaj kokusu ahırdan uzaklaştırılmalıdır. Aksi takdirde silaj kokusu süte geçer ve kalite düşer.

4. Süt verimi ve süt yağ içeriği üzerine selülozun olumlu etkisi göz ardı edilmemelidir. Silajın hayvana sağlayacağı selüloz düzeyi yetersizse, hayvanlara silajla birlikte kuru ot verilmelidir.

5. Silaj süt ineklerine istedikleri veya tüketebilecekleri miktarda verilebilir. Ancak, değişik kimyasallarla muamele edilmiş veya kalitesi düşük olan silajların belirli ölçüler içinde kullanılmasına dikkat edilmelidir.

6. Buzağı ve genç sığırlara soldurulmuş çayır ve baklagil silajları, tanesi bol mısır hasılı ve darı silajı, kaliteli olmak koşuluyla 4.-5.haftadan itibaren yedirilebilir. Ancak pancar yaprağı silajları bu hayvanlara verilmemelidir. Buzağılara verilecek silaj 5-6. aylarında günde 5 kg\'a kadar çıkarılabilir.

7. Boğalara 100 kg canlı ağırlık başına 4 kg silaj yedirilebilir.

8. Besi sığırlarına enerji bakımından zengin mısır silajı verilmesi besleme değeri ve işletme ekonomisi açısından daha faydalıdır.

9. Koyunlara kaliteli olmak koşulu ile günde 1-1.5 kg silaj, kuru otla birlikte verilebilir. Tek kaba yem kaynağı olarak verilecekse, tedrici olmak koşulu ile günde 6 kg\'a kadar çıkabilir.

KONYA