Alo Silaj
+90 532 330 97 06 - +90 533 923 17 75


Konya Silaj ® Çerkezler Tarım kuruluşudur.
Silaj Nedir ?

SİLAJ NEDİR?

FAYDALARI NELERDİR?

Silaj (=silo yemi= turşu), suca zengin yemlerin, beton, taş, tahta veya plastik

malzemeden hazırlanan silo kabı içinde havasız ortamda süt asidi (laktik asit)

bakterilerinin etkinliğine bırakılarak fermente edilmeleriyle elde edilen yemdir. Yani

hayvanlar için suca zengin yemlerden hazırlanan bir çeşit turşudur.

İyi bir silolama ile silolanan yemlerin bozulmadan ve besin madde içeriklerinde

önemli bir kayıp olmadan saklanması sağlanır. Böylece hayvanların kaba yem

gereksinimlerinin karşılanması açısından yıl içinde süreklilik sağlanabileceği gibi ekonomik

bir besleme uygulamak da mümkün olabilir. Silo yeminin hayvan beslemeye ve işletme

ekonomisine getireceği yararlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

1. Suca zengin kaba yemlerin yetişmediği dönemlerde hayvanların suca zengin

kaba yem gereksinimlerini karşılar.

2. İklim koşullarının yeşil otların kurutulmasına olanak tanımadığı bölgelerde

silolama, yani yeşil yemlerden silaj hazırlama en uygun saklama yöntemidir.

3. Suca zengin yemlerin her türlü iklim koşullarında saklanmasına imkan sağlar.

4. Yeşil otları kurutarak saklamaya göre silaj yaparak saklamada yemlerin besin

madde kaybı daha az olur, yani yeşil yemler besin madde içerikleri açısından

fazla bir kayba uğramadan uzun süre saklanabilirler.

5. Silaj, hayvanların hoşlanacağı koku, tat ve yumuşaklığa sahip olması nedeniyle

hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve hayvanların iştahlarını açar.

6. Silolanacak yem içine karışmış her türlü yabancı ot silolama ile hayvanlara

zararsız hale gelir, toksik etkili bazı bitkiler, fermantasyon nedeniyle bu

etkilerini yitirirler ve daha kaliteli ve sindirilebilirliği daha yüksek kaba yem elde

edilir.

7. Başka metotlarla saklanması zor olan veya mümkün olmayan suca zengin yem

kaynaklarının saklanmasına imkanı sağlar.

8. Kurutma işlemiyle saklamaya göre silolayarak saklama, çiftlik içinde daha

kolay, küçük hacim ve mekanlarda depolama imkanı sağlar. Örneğin bir ton

kuruot depolamak için 14m3

alan gerekirken, aynı miktar silajı depolamak için

1.5-2m3

alan yeterlidir.

9. Silolama, silo kapları açılmadığı sürece suca zengin yemlerin dış çevre

koşullarından etlkilenmeden ve bozulmadan 2-3 yıl gibi uzun süre ile

saklanmasına imkan sağlar.

10. Silolanacak yemler erken biçileceği için işletme ekim alanlarının daha rasyonel

kullanımına imkan sağlar.

11. Yem maliyeti açısından kuru madde bazında kuruotlara göre çok daha ucuz

kaba yem teminine imkan sağlar.

12. İleri düzeyde mekanizasyona imkan tanıdığı için işçilik giderlerinde azaltır ve

böylece işletme ekonomisini olumlu yönde etkiler.

Söz konusu bu yararlar, işletmede uygulanan üretim tekniği, yem ve hayvan

kaynaklarına göre daha da çoğaltılabilir.

 

Özetle, silolayarak saklama yani silaj yapımı, özellikle kaba yem kaynakları sınırlı

olan ülkemizde sığır yetiştiricileri için hem ekonomik hem de dengeli besleme açısından

büyük faydalar sağlayabilecek potansiyeldedir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, silaj

yapma işleminin daha yakından tanınması ile mümkündür.

KONYA